Polityka Prywatności i Pliki Cookies portalu fitnesi.pl

 1. Portal fitnesi.pl (dalej wymieniony także jako Portal lub fitnesi.pl) chroni prywatność swoich użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także najnowocześniejszych narzędzi informatycznych.
 2. Rejestracja użytkownika Portalu jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Rejestracja w Portalu, a także dostęp do wybranych treści, subskrypcji, newsletterów i materiałów wideo mają charakter nieodpłatny.
 4. Użytkownik dokonując rejestracji w Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby administracyjne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Portal nie wysyła do użytkownika niezamówionych materiałów marketingowych takich jak newslettery, informacje o ofertach, promocjach i zniżkach bez wyraźnej zgody użytkownika. W każdej chwili użytkownik może przystąpić do subskrybowania tego typu materiałów lub późniejszej rezygnacji z ich subskrypcji poprzez Panel Administracyjny Użytkownika.
 6. Portal jako platforma komunikacji społecznościowej umożliwia zarejestrowanym użytkownikom otrzymywanie prywatnych wiadomości od innych użytkowników Portalu. Użytkownik rejestrując konto domyślnie wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, jednakże w każdej chwili możliwe jest zablokowanie otrzymywania wiadomości prywatnych od użytkowników portalu poprzez skorzystanie ze stosownego ustawienia w Panelu Administracyjnym Użytkownika.
 7. Portal zastrzega sobie prawo do wymiany informacji o użytkowniku z podmiotami powiązanymi. Jednocześnie Portal zapewnia, że nie przekazuje danych użytkownika żadnym podmiotom trzecim ani nieuprawionym osobom.
 8. Dane użytkowników składowane są w centrach obliczeniowych na terenie Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Portal przykłada najwyższą wagę do zabezpieczenia tych baz danych, jednak z uwagi na fakt, iż centra obliczeniowe nie podlegają bezpośrednio Portalowi nie może on zagwarantować iż dostawca usługi hostingu (provider) dopełni wszelkich starań aby dane te zabezpieczać. W tym zakresie odpowiedzialność za zabezpieczenie danych leży po stronie dostawcy hostingu.
 9. Użytkownik ma prawo do zamknięcia konta na Portalu w dowolnym momencie. Zamknięcie konta możliwe jest poprzez skorzystanie ze stosownego formularza pod adresem http://fitnesi.pl/kontakt. Zamknięcie konta nie ma wpływu na należności użytkownika względem Portalu a w szczególności nie ma wpływu na obsługę i realizację zleceń sprzedaży. Aby zapewnić możliwość wypełniania obowiązku prawnego związanego z archiwizowaniem danych na potrzeby fiskalne i inne Portal zastrzega sobie prawo do składowania danych użytkownika niezbędnych do realizacji tych obowiązków po zamknięciu konta użytkownika. Portal archiwizuje także dane mające na celu wychwycenie nieprawidłowości oraz przeciwdziałanie zacieraniu śladów nielegalnej aktywności.
 10. Portal fitnesi.pl wykorzystuje pliki Cookie do obsługi żądań przeglądarki użytkownika. Wyłączenie obsługi plików Cookie może skutkować brakiem dostępu do wybranych usług i części Portalu.
 11. Celem portalu jest dostarczanie najwyższej jakości usług i treści. Aby to umożliwić wymagana jest zgoda użytkownika na przyjmowanie plików Cookie. Pliki Cookie niekiedy umieszczane są na komputerze użytkownika celem zgomadzenia pewnych informacji o wizycie oraz komputerze użytkownika takich jak odwiedzane strony na portalu, czy numer IP komputera użytkownika. Pliki Cookie nie identyfikują użytkownika pod kątem jego tożsamości czy nazwiska, a jedynie do gromadzenia podstawowych informacji nt. komputera, z którego wysyła on żądanie.
 12. Portal fitnesi.pl korzysta z zewnętrznych mechanizmów analizy ruchu sieciowego i nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania danych gromadzonych w celu dokonywania tychże analiz przez dostawców tychże usług. Dotyczy to zwłaszcza usługi Google Analytics i innych usług analitycznych dostarczanych przez zewnętrznych dostawców.
 13. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Aktualny tekst Polityki Prywatności znajduje się pod adresem http://fitnesi.pl/polityka-prywatnosci.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu nastąpiła w dn. 21.03.2013.